Kempens Landschap start de opmaak van een visie voor het fort van Lier

Terug naar overzicht
Fort van Lier (copyright: Kempens Landschap vzw)
di, 2012-09-25 16:40

Het Lierse stadsbestuur besliste recent om akkoord te gaan met het voorstel van vzw Kempens Landschap om een totaalproject op te starten om het fort van Lier op te waarderen en in te bedden in een groter geheel. Kempens Landschap zal hiertoe in eerste instantie een visie uitschrijven en werk maken van een masterplan waarin erfgoed, recreatie, cultuur en ecologie met elkaar verweven worden. Dit plan geldt dan als basis voor verdere ontwikkelingsstappen in de toekomst.

Expertise inzake militair erfgoed

Kempens Landschap is als landschapsvereniging reeds verschillende jaren actief op het gebied van militair erfgoed. Zo is de vereniging eigenaar van het fort van Duffel, dat sinds de aankoop al deels gerestaureerd werd, ingericht is voor vleermuizen en voorzien werd van nieuw schrijnwerk en een nieuwe toegangsbrug. Enkele lokalen werden in orde gebracht om er op termijn een tentoonstelling en onthaal in onder te brengen. Het dossier geldt heden als een waar voorbeelddossier voor de opwaardering en multifunctionele herbestemming van militair erfgoed.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat vanuit de stad Lier gevraagd werd of Kempens Landschap interesse had in de opwaardering van het fort aldaar. Kempens Landschap stelde als antwoord op deze vraag een nota op met haar visie en voorstel van werken. Deze werd gisteren door het college goedgekeurd.

Opmaak van een masterplan binnen een ruimer kader en door participatie

Als eerste stap zal onder coördinatie van Kempens Landschap en in nauwe betrokkenheid met de stad Lier een masterplan worden opgemaakt voor de site van het fort. Hierin zullen erfgoed, herbestemming, recreatie en ecologie met elkaar verzoend worden.

Vanuit Kempens Landschap werd voorgesteld om naast het fort van Lier en de omwalling ook de in de omgeving gelegen gronden van de stad Lier, het OCMW en het Agentschap voor Natuur en Bos op te nemen in dit masterplan. Hetzelfde geldt voor bovenlokale projecten die reeds lopende zijn, zoals het Strategisch Project rond de Fortengordels van Antwerpen, de herdenking van WO I, het wandelknooppuntennetwerk, enzovoort. Immers, op die manier kan de opwaardering van het fort ingebed worden in een ruimer landschappelijk en beleidskader, wat het project enkel maar zal versterken.

Om tot een breed draagvlak te komen, zullen vanaf de opmaak van het masterplan ook alle mogelijke partners bij dit project betrokken worden: de verenigingen die reeds actief zijn in het fort, de eigenaars van de nabijgelegen gronden, de inwoners uit de omgeving, het Vlaams Gewest, de vzw Trage Wegen, enzovoort. Het is immers de bedoeling om tot een gedragen project te komen, en dat kan enkel door voldoende participatie.

Projecten op korte termijn?

Een aantal projecten die binnen het masterplan, afhankelijk van de op te maken visie, al dan niet zouden kunnen worden uitgevoerd, zijn o.a. het ontwikkelen van verbindingen met de omliggende recreatieroutes, het beheer van de site via de ‘Landschapsdokters’,… Wordt dus vervolgd!