Fortengordels en natuur

De meeste forten en schansen hebben vandaag geen militaire functie meer. Zij hebben echter - geheel of gedeeltelijk - een nieuwe functie gekregen: natuur, recreatie en/of cultuur.

De forten, schansen en de Antitankgracht zijn waardevolle groene elementen in het verstedelijkte landschap in en rond Antwerpen. De gebouwen, bosjes en grachten in en rond de fortdomeinen zorgen voor een hoge biodiversiteit op een relatief kleine oppervlakte.

Fortgebouwen en vleermuizen

In de forten en schansen komen duizenden vleermuizen van 12 verschillende soorten overwinteren. In de volledige Antwerpse fortengordels worden jaarlijks tot ongeveer 6.800 overwinterende vleermuizen geteld. Het werkelijke aantal overwinterende vleermuizen ligt wellicht tussen de 30 tot 50% hoger.

De fortengordels rond Antwerpen zijn voor vleermuizen één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen van West-Europa. Maar ook in de zomerperiode zijn de objecten van belang als zwermplaats en zomerverblijfplaats.

De leefgebieden van vleermuizen bestaan uit volgende natuurclusters:

 • Fortgebouwen
 • Fortgrachten
 • Bossen
 • Kleine landschapselementen (KLE’s)

Fortgebouwen worden door vleermuizen gebruikt om te overwinteren, maar ook als zwerm- en zomerverblijfplaats. Daarnaast speelt water een belangrijke rol. Bijna alle forten zijn omgeven door een fortgracht. Deze brede grachten zijn het jachtgebied voor watergebonden vleermuizen. Het bos op en rond het fort dient tevens als jacht- en verbindingsgebied voor veel soorten vleermuizen. Verder kunnen holle bomen zomerkolonies herbergen of gebruikt worden als paarverblijf of overwinteringsobject. Kleine landschapselementen (bijvoorbeeld bomenrijen en houtkanten langs de fortgrachten) en waterlopen zijn essentiële vliegroutes voor vleermuizen tussen de verschillende leefgebieden. Verlichte plaatsen vermijden ze!

Wetgeving en bescherming

Een fort in Natura 2000-gebied

Om de natuurpracht in Europa te behouden voor de toekomst creëerde de Europese Unie het ‘Natura 2000-netwerk’: een Europees netwerk van beschermde gebieden. Zo wil Europa de natuur in haar lidstaten behouden en beschermen. Verschillende forten liggen in dit Natura 2000-netwerk en zijn aangeduid als speciale beschermingszone voor 2 vleermuissoorten. Dit betekent een “actieve” bescherming. Een verslechtering van hun leefgebieden moet worden voorkomen en verstoring van de soorten vermeden. Er dienen gepaste maatregelen genomen te worden om tot een gunstige staat van instandhouding te komen van deze soorten.

Ben je eigenaar of beheerder van één van de forten of gebieden die speciale beschermingszone werden aangeduid? Dan is er geen reden tot bezorgdheid. We benadrukken wel dat de diertjes de nodige aandacht en bescherming dienen te krijgen. Plannen, programma’s of vergunningsplichtige activiteiten die mogelijk schadelijke effecten op een SBZ met zich meebrengen, dienen een passende beoordeling te doorlopen. Het belangrijkste doel van een ‘passende beoordeling’ is om preventief te beoordelen of een plan, programma of project ecologische schade zou kunnen veroorzaken aan een speciale beschermingszone. Dat geldt ook wanneer die effecten zouden kunnen ontstaan door een combinatie met bestaande activiteiten of wanneer een vergunning afloopt en een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

Een fort buiten Natura 2000-gebied

Daarnaast is er een Europese lijst (bijlage IV van de Habitatrichtlijn) die alle vleermuizensoorten vermeldt die in Vlaanderen voorkomen. Voor vleermuizen betekent dit dat ze volledige bescherming genieten op het hele Vlaamse grondgebied. Dus ook buiten de speciale beschermingszones. Dit werd al opgenomen in de Vlaamse wetgeving door het Koninklijk Besluit van 22 september 1980 en het soortenbesluit van de Vlaamse Regering van mei 2009. De bescherming houdt een verbod in om te allen tijde en om het even waar vleermuizen te bejagen, te vangen, in gevangenschap te houden of te doden, de woon- of schuilplaatsen van vleermuizen te beschadigen of met opzet te verstoren, de dieren te vervoeren, te verhandelen of kosteloos af te staan.

Dus naast de specifieke beschermingsmaatregelen voorgeschreven door de Europese richtlijnen, wordt soortbescherming in Vlaanderen geregeld via het Soortenbesluit.

Natuurgegevens

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels.

Om te weten welke natuurclusters op een fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Specifieke forten

Wil je meer weten over de specifieke situatie van jouw favoriete fort? Hier vind je een handig overzicht.

Antitankgracht

De antitankgracht is buiten Natura 2000-gebied gelegen. Het verbindt verschillende forten in het noorden van Antwerpen waar grote aantallen vleermuizen overwinteren. Op deze manier is deze waterloop een essentiële schakel voor de vleermuispopulatie in Vlaanderen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191336gebied 107758gebied 107756 en gebied 24412.

Defensieve Dijk

Dit fort is buiten Natura 2000-gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191328.

Fort 2 - Wommelgem

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 91891.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort 3 - Borsbeek

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 71785.

Zie ook luik wetgeving en beschermingen Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort 4 - Mortsel

Dit fort is buiten Natura 2000-gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Er is wel reeds een bosbeheerplan opgemaakt.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 71784.

Fort 5 - Edegem

Europees beschermd SBZ-gebied:

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort:

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis.
  Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Er is wel reeds een bosbeheerplan opgemaakt.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29435.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort 6 - Wilrijk

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29425.

Fort 7 - Wilrijk

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29421.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort 8 - Hoboken

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29429.

Fort Liefkenshoek

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191337.

Fort Noordkasteel

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29295.

Fort Sint-Filips

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191300.

Fort Sint-Marie

Het Fort Lillo en Fort Liefkenshoek zijn gelegen in de SBZ-V BE2301336 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. For St.-Marie is vlakbij dit SBZ gelegen. Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29900.

Fort van Bornem

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29104.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Brasschaat

Europees beschermd SBZ-gebied

BE2100016 Klein en Groot Schietveld

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Behouden en uitbreiden van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwerm- en paarplaatsen voor Ingekorven vleermuis en Meervleermuis
  Dit zijn zeer veeleisende soorten. Behoud, verbetering en buffering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen is essentieel. Verder moet ook gedacht worden de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.bevind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191301 en gebied 28632.

Zie ook luik wetgeving en beschermingen Aanwijzingsbesluit Klein en Groot Schietveld en het Managementplan.

Fort van Breendonk

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191302.

Fort van Broechem

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191303.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Duffel

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 43375.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Ertbrand

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191304.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Haasdonk

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 126641.

Zie ook luik wetgeving en beschermingen Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Kapellen

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.bevind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191305.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Kessel

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 28928.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Koningshooikt

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 190518.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Kruibeke

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten of welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191306.

Fort van Lier

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 28947.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Liezele

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29144.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Lillo

Naast habitatrichtlijngebieden bestaat het Natura 2000 netwerk ook uit vogelrichtlijngebieden. Het Fort Lillo en Fort Liefkenshoek zijn gelegen in de SBZ-V BE2301336 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’.

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29226.

Fort van Merksem

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29276.

Fort van Oelegem

Europees beschermd SBZ-gebied

BE2100017 - Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Franjestaart, Ingekorven vleermuis,Watervleermuis, Meervleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis en Bechsteins vleermuis
  Prioritair zijn maatregelen die bijdragen tot het behouden, verbeteren en bufferen van het geschikte microklimaat.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191307.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen en het Managementplan.

Fort van Schoten

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29287.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Sint-Katelijne-Waver

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191308.

Fort van Stabroek

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191309.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Steendorp

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. Er moeten in dit fort geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29926.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Walem

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 35035.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Fort van Zwijndrecht

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191310.

Fort van ‘s-Gravenwezel

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191311.

Schans Bosbeek

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191312.

Schans Brilschans

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 84331.

Schans Dorpveld

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191313.

Schans Drijhoek

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191314.

Schans Halve Maan

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191315.

Schans Jeugdherberg

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191316.

Schans Oudaan

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191317.

Schans Smoutakker

Europees beschermd SBZ-gebied

Door de Vlaamse regering zijn voor deze schans een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor deze schans:

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Watervleermuis, Franjestaart, Brandt en Baardvleermuis
  Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat van de overwinteringsplaatsen leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, kleine landschapselementen.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 24379.

Zie ook luik wetgeving en bescherming en Aanwijzingsbesluit Fortengordels en het Managementplan.

Schans Tallaart

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191319.

Schans van Landmolen

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191320.

Schans van Lauwershoek

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191321.

Schans van Massenhoven

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Schans van Puurs

Dit fort is buiten Natura 2000 gebied gelegen. Om te weten welke natuurclusters op het fort belangrijk zijn voor vleermuizen, is het aangewezen een vleermuisonderzoek te laten uitvoeren door experten. Vleermuizen zijn immers in gans Vlaanderen beschermd. Deskundigen gebruiken de resultaten van het vleermuisonderzoek als basis voor een zoneringsplan op maat. Vervolgens kan een beheerplan worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.be vind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 29138.

Schans van Schilde

Europees beschermd SBZ-gebied

BE2100017 - Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Door de Vlaamse regering zijn voor dit fort een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In het Managementplan worden alle noodzakelijke acties weergegeven.

Prioritaire inspanningen voor dit fort

 • Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor de Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Franjestaart, Ingekorven vleermuis,Watervleermuis, Meervleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis en Bechsteins vleermuis
  Prioritair zijn maatregelen die bijdragen tot het behouden, verbeteren en bufferen van het geschikte microklimaat.
 • Opmaak zoneringsplan
  Een zoneringsplan op maat markeert de zones die voor vleermuizen belangrijk zijn (winter, zwerm maar ook zomerkolonies). Vervolgens dient een beheerplan te worden opgemaakt om de toegankelijkheid, het beheer en de beschermingsmaatregelen vast te leggen.
 • Aangepast beheer:
  Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen. Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtvervuiling) mogen worden gecreëerd. Ook een goed beheer van de fortgracht is noodzakelijk.

Naast vleermuizen komen er in de fortengordels nog andere planten en dieren voor. De fortgrachten, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten ook vol leven!

Op waarnemingen.bevind je de natuurwaarnemingen uit de Fortengordels: gebied 191322.

Zie ook luik wetgeving en beschermingen Aanwijzingsbesluit Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen en het Managementplan.